شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
1722پرستاري سيستم عصبيشغليb.shahidzadeh6 ساعت1401/03/021401/03/0400:0123:590شروع آزمون