شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
256محاسبات داروييشغلي6 ساعت1397/08/231397/08/2500:0223:580شروع آزمون