شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
289ايمن سازي (ويرايش جديد)شغلي3 ساعت1397/10/291397/10/3015:0023:000شروع آزمون
292شير مادرشغلي16 ساعت1397/10/301397/11/0100:0123:590شروع آزمون