شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
558معرفي فراورده هاي پروبيوتيكشغلي6 ساعت1399/11/071399/11/0800:0123:590شروع آزمون
560ropشغلي8 ساعت1399/11/151399/11/1600:0123:590شروع آزمون
563اورژانس هاي ماماييشغلي8 ساعت1399/11/191399/11/2000:0123:590شروع آزمون